DLA PACJENTA

Transport sanitarny w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Niezależnie od wyjazdowych działań ratowniczych Pogotowie Ratunkowe wykonuje ponadto świadczenia transportu sanitarnego, którego podstawą realizacji są zawarte kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie.

Transport sanitarny w ramach świadczeń w POZ realizowany jest tylko w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 18:00  na podstawie pisemnych zleceń lekarza rodzinnego – druk „Zlecenie Na Transport Sanitarny” wystawionych dla pacjentów będących w ewidencji tego lekarza lub Przychodni.

Telefon do zgłaszania transportów: 0 -13 43 202 22 wew. 32

Uwaga: Transporty dalekie proszę zgłaszać z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.


Krośnieńskie Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe realizuje transporty sanitarne odpłatne na zlecenie pacjentów

Pacjenci pragnący skorzystać z usług w tym zakresie proszeni są o kontakt telefoniczny z Dyspozytorem Transportowym Pogotowia tel. 13 – 43 202 22 celem uzyskania dokładnych informacji o możliwości realizacji i kosztach danego transportu.

 


Udostępnianie dokumentacji medycznej

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie udostępnia dokumentację medyczną na pisemny wniosek zainteresowanego, który składa się od poniedziałku do piątku w dni robocze od 7.00 do 14.00 w Sekretariacie SPPR w Krośnie na ulicy Grodzkiej 45. Wniosek o udostępnienie dokumentacji musi zostać zatwierdzony przez Dyrektora SPPR w Krośnie. Skargi i wnioski można zgłaszać osobiście do Dyrektora SPPR lek. med. Andrzeja Jurczaka we wtorki w godzinach od 9 do 10.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie

Informujemy, że administratorem danych osobowych osób, którym pogotowie ratunkowe udzielało świadczeń zdrowotnych jest Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie. Dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust.1 lit. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., zwanym RODO w celu wyłącznie  udostępniania  dokumentacji medycznej. Administrator nie udostępnia danych osobowych, ani nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dokumentacja medyczna zawierająca dane osobowe będzie przechowywana w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania tj. przez okres 20 lat, dotycząca dzieci do ukończenia 2 roku życia przez okres 22 lat, a w przypadku śmierci pacjenta przez okres 30 Iat. Okresy są liczone od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło udzielenie świadczenia.

/ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U.2017, poz.186) oraz rozpogodzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 i. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz.2069) /.

OGŁOSZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SPPR KROSNO (format .pdf)


Od marca 2013 roku  Samodzielne Publiczne Ratunkowe w Krośnie przy ul. Grodzkiej 45
nie realizuje świadczeń z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Świadczenia te realizują:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie tel. 13-43 785 64

Dla obszaru: Miasto i Gmina Krosno, Gmina Korczyna, Gmina Krościenko Wyżne, Miasto i

Gmina Jedlicze, Gmina Wojaszówka, Gmina Chorkówka.

NZOZ Viva Dukla / okolice Biedronki/ tel. 13-43 317 02

Dla obszaru: Miasto i Gmina Dukla, Miasto i Gmina Rymanów, Miasto i Gmina Iwonicz Zdrój,  Gmina Miejsce Piastowe, Gmina Jaśliska.


Ustawy i Rozporządzenia

 


Instytucje i Urzędy

 

Narodowy Fundusz Zdrowia w Rzeszowie

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Urząd Miasta Krosna