Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Deklaracja dostępności

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie nie jest placówką otwartą dla pacjentów z zewnątrz. Wszystkie świadczenia dla Pacjentów wykonują załogi ambulansów Zespołów Ratownictw Medycznego SPPR w Krośnie.

Strona internetowa Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie jest zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA, a także z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

 

Deklaracja zapewnienia dostępności podmiotu publicznego wraz z procedurą zgłoszenia wniosku o zapewnienie dostępności

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie zapewnia 96.27 % dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://999krosno.pl

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • zmiana wielkości tekstu
  • skala szarości
  • zmiana kontrastu
  • negatyw
  • jasne tło
  • podkreślanie linków/tytułów
  • czytelna czcionka

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w ramach weryfikacji przeprowadzając samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych w oparciu o dostępne narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Rozpatrzeniem uwag i wniosków zajmuje się: Dariusz Lewczak

E-mail: d.lewczak(at)999krosno.pl

Telefon: +48 722 077 999

Adres do zgłaszania uwag:

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie ul. Grodzka 45, 38 - 400 Krosno

Formularz wniosku o zapewnienie dostępności jest do pobrania na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Działalność Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie prowadzona jest w 11 lokalizacjach na obszarze czterech powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, strzyżowskiego i ropczycko-sędziszowskiego.

Miejsce załatwiania spraw dla petentów:

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie

38 - 400 Krosno, ul. Grodzka 45

Administracja Pogotowia znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym. Do budynku prowadzi jedno wejście od frontu, które jest stale zamknięte. Celem wejścia do budynku należy pokonać kilka schodków a następnie zasygnalizować zamiar wejścia do budynku uruchamiając dzwonek, którego przycisk znajduje się po lewej stronie drzwi wejściowych. Budynek został zaadaptowany na potrzeby administracji Pogotowia i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W budynku brak jest miejsca do odpoczynku.

Po wejściu do budynku, w holu po lewej stronie znajduje się pomieszczenie oznaczone numerem 1 w którym można uzyskać większość informacji. Aby uzyskać informację związaną z transportem medycznym Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub zamówić transport medyczny należy powiadomić o tym zamiarze osobę otwierającą drzwi wejściowe.

Ograniczenia architektoniczne:

  • Brak ogólnego planu budynku,
  • Brak tablicy opisującej przeznaczenie pomieszczeń.

 

Punkt obsługi klienta:

Znajduje się w pomieszczeniu nr. 1 na parterze budynku, dyspozytor transportów medycznych jest dostępny telefonicznie pod numerem (0-13) 43 202 22 lub osobiście po poinformowaniu osoby która otworzyła drzwi wejściowe do budynku.

Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne:

Należy zapytać osobę która nas przyjmuje o możliwości skorzystania z toalety i postępować zgodnie z jej wskazówkami.

Pomieszczenie do opieki nad dziećmi:

Brak

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego:

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie nie ma dostępu do tłumacza języka migowego.

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym:

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono: 2023-01-19 14:03 przez:
Opublikowano: 2023-01-19 10:52 przez:
Podmiot udostępniający: Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
Odwiedziny: 2400

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.