ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Zapytania do przetargu SPPR – ZP/2/2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Zakup 3 urządzeń do kompresji klatki piersiowej w celu doposażenia zespołów ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie”

PYTANIE: czy zamawiający będzie wymagał aby urządzenie spełniało normę 1789 potwierdzone certyfikatem ?

ODPOWIEDŹ: TAK (zgodnie z SIWZ – wykaz oświadczeń lub dokumentów, certyfikaty zgodności)