ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA SPPR KROSNO

Zapytanie ofertowe nr 8/2018

Dotyczy: zakupu i dostawy środków czystości

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup środków czystości.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO.

 1. Zamawiający

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie

Ul. Grodzka 45

38-400 Krosno

NIP: 684

 1. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości w okresie od

1 stycznia 2019 r. do 31. grudnia 2021 r. do budynku SPPR w Krośnie, określonych

w załączniku nr 1.

III . Termin składania ofert do 27 listopada 2018 r. godz. 9:00 w siedzibie SPPR w Krośnie, ul. Grodzka 45, 38-400 Krosno. Oferty powinny być opatrzone opisem: „Oferta na zakup i dostawę środków czystości” oraz złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 13 4366113 Janina Janusz

 1. Warunki realizacji

 • środki czystości dostarczane będą zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zamówieniami cząstkowymi,

 • złożone zamówienie może mieć formę pisemną, faksową, telefoniczną, mailową,

 • koszty dostawy ponosi Wykonawca,

 • termin dostaw do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego,

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 oraz dokonywania zmian ilościowych zwiększających bądź zmniejszających zakres zamówienia, /ilość artykułów wskazanych w w/w załączniku stanowi wielkość szacunkową/

 • najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena,

 • cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

 • Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego,

 • o wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Oferentów telefonicznie, bądź pisemnie,